Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb

spoločnosti Hikemates s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 468 208, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 138219/B (ďalej len „Predávajúci“) pre predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky www.hikemates.com

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre všetky tovary predávané a služby poskytované Predávajúcim prostredníctvom webovej stránky www.hikemates.com (ďalej len „Webová stránka“).

1.2 Kupujúcim sa na účely VOP rozumie fyzická osoba, ktorá si u Predávajúceho objednala tovary alebo služby prostredníctvom Webovej stránky.

1.3 Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súlade s článkom 3 VOP (ďalej len „Zmluva“) a týmito VOP.

1.4 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o predaji na diaľku“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.

2. TOVAR

2.1 Tovarom sa na účely VOP rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na Webovej stránke alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka špeciálne objednaný na základe špecifikácie Zákazníka.

2.2 Sortiment internetového výdaja spolu s opisom hlavných vlastností, cenou ako aj údajom o ich dostupnosti je uvedený na Webovej stránke.

3. PRIJÍMANIE OBJEDNÁVOK / UZATVÁRANIE ZMLÚV

3.1 Zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

3.2     Kupujúci realizuje objednávku tovaru (ďalej len „Objednávka“) výlučne na základe elektronického formulára Objednávky (ďalej len ako „Formulár“) uvedeného na Webovej stránke. K vyplneniu Formulára možno pristúpiť až po registrácii na Webovej stránke. 3.3 Formulár obsahuje:

3.3.1 fakturačné údaje Kupujúceho

(a) meno a priezvisko Kupujúceho; (b) fakturačnú adresu Kupujúceho;

(c) dodaciu adresu Kupujúceho za predpokladu, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou Kupujúceho;

(d) telefónne číslo Kupujúceho; (e) emailovú adresu Kupujúceho.

3.3.2 hlavné vlastnosti a stručnú charakteristiku vybraných tovarov; 3.3.3 množstvo (počet) vybraných kusov tovaru;

3.3.4 celkovú cenu jednotlivých vybraných tovarov po vynásobení vybraným počtom kusov tovaru;

3.3.5 jednotkovú cenu vybraných tovarov; 3.3.6 celkovú cenu za všetok vybraný tovar; 3.3.7 zvolený spôsob platby za tovar;

3.3.8 zvolený spôsob dopravy tovaru; 3.3.9 súhlas Kupujúceho s VOP;

3.3.10 potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3.4 Kupujúci môže Objednávku odoslať až potom, čo na Webovej stránke vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

3.5 Potvrdenie prijatia Objednávky (ďalej len „Potvrdenie“) obsahuje:

3.5.1 označenie objednaného tovaru s uvedením počtu kusov jednotlivých produktov;

3.5.2 celkovú cenu tovaru s uvedením poplatku za doručenie tovaru a iných nákladov a poplatkov;

3.5.3 spôsob platby za tovar;

3.5.4 termín a miesto doručenia/odovzdania tovaru; 3.5.5 spôsob doručenia/dopravy tovaru.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu tovaru Predávajúcemu včas a riadne tak, ako bude táto uvedená v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

4.2 Kupujúci môže za tovar zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov, tak ako budú zobrazené na Webovej stránke:

(a) platbou cez platobnú bránu GP webpay, umožňujúcu online platby prostredníctvom platobných kariet spoločností MasterCard, MasterPass, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club International,

(b) dobierkou pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

4.3 Cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania platby na účet Predávajúceho.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Kupujúci môže požadovať dodávku Objednaného tovaru poštou alebo kuriérom na adresu, ktorú uvedie v Objednávke.

5.2 Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na Webovej stránke sa realizuje len na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

5.3 Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na základe voľby Kupujúceho. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.4 V prípade doručovania tovaru poštou je cena dodania tovaru 2,90 EUR, pri dodaní kuriérom je cena dodania tovaru 4,20 EUR.

5.5 V prípade doručovania tovaru poštou, Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 7 pracovných dní odo dňa uhradenia ceny tovaru Predávajúcemu. V prípade doručovania tovaru kuriérom, Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uhradenia ceny tovaru Predávajúcemu. O prípadných zmenách lehôt doručenia tovaru alebo akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa doručovania tovaru bude Kupujúci informovaný pri objednávaní príslušného tovaru na Webovej stránke. V takom prípade majú prednosť lehoty doručenia uvedené pri tovare na Webovej stránke.

5.6 V prípade, že si Kupujúci objedná tovar, ktorý nie je u Predávajúceho na sklade, Predávajúci vynaloží úsilie na to, aby dokázal tovar pre Kupujúceho zabezpečiť. Tovar, ktorý nie je na sklade a ktorý sa Predávajúcemu podarilo zadovážiť, bude Kupujúcemu odoslaný podľa zvoleného spôsobu dodania a platby. V prípade, že sa Predávajúcemu nepodarí tovar v primeranej dobe zabezpečiť sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť.

5.7 Termínom dodania nie je Predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci (vis maior), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva lehota Predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. V takom prípade Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

5.8 Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v Objednávke. V prípade preberania tovaru osobou odlišnou od Kupujúceho, je táto osoba povinná preukázať sa Potvrdením a platným občianskym preukazom.

5.9 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke Kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený alebo že mu bol tovar dodaný v nesprávnom množstve, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu Kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP. Ak kupujúci návrh neschváli, Predávajúci mu vráti uhradenú cenu tovaru (ak bola Kupujúcim zaplatená); Kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky.

5.10 V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak bola cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá Kupujúcemu.

5.11 Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť lehotu 5 (päť) dní na požiadanie Predávajúceho o náhradné doručenie tovaru spolu s určením spôsobu doručenia, pričom dodacie náklady (poštovné) podľa bodu 5.4 VOP je Kupujúci povinný uhradiť za prvé ako aj náhradné doručovanie tovaru. V prípade, že Kupujúci v uvedenej lehote Predávajúceho požiada o náhradné doručenie tovaru, Predávajúci zabezpečí náhradné dodanie tovaru spôsobom oznámeným Kupujúcim. V prípade, že Kupujúci opätovne tovar neprevezme, Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.12 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim.

5.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim po zaplatení ceny tovaru.

6. REKLAMÁCIE

6.1 Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

6.2 Reklamáciu tovaru u Predávajúceho je možné vykonať poštou zaslaním písomnej informácie na adresu Dunajská 8, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré Mesto (ďalej len „Adresa sídla“) alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@hikemates.com. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný:

6.2.1 doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar poštou na Adresu sídla spolu s potvrdením o zakúpení tovaru a záručným listom, ak bol tento súčasťou tovaru a to najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa oznámenia reklamácie Predávajúcemu;

6.2.2 oznámiť Predávajúcemu kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa) pre účely reklamačného konania;

6.2.3 popísať vady, pre ktoré je tovar predkladaný na reklamáciu; a 6.2.4 uskutočniť voľbu niektorého z práv podľa bodov 6.8 až 6.10 VOP.

6.3 Reklamácia sa považuje za uplatnenú splnením poslednej z povinností podľa bodu 6.2 VOP.

6.4 Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie do piatich dní po splnení poslednej z povinností podľa bodu 6.2 VOP a to zaslaním na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú Kupujúcim pri uplatnení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.5 Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci zašle doklad o vybavení reklamácie Kupujúcemu na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

6.6 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa bodov 6.8 až 6.10 VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov:

 odovzdaním opraveného tovaru;

 výmenou tovaru;

 vrátením kúpnej ceny tovaru;

 vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru; alebo

 odôvodneným zamietnutím reklamácie.

6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri vadách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do jednotlivých častí tovaru, ktoré zistí Predávajúci, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. V prípade, že vada nebola Predávajúcim kvalifikovaná ako záručná, Predávajúci môže tovar opraviť a to na základe súhlasu Kupujúceho s vykonaním opravy tovaru a s jej cenou.

6.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.9 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovar alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.10 Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar alebo dodať nový tovar.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Kupujúci má právo tovar zakúpený v internetovom obchode vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a tým odstúpiť od Zmluvy.

7.2 Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred prevzatím tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy pred prevzatím tovaru, nie je Kupujúci oprávnený tovar prevziať. Ak Kupujúci napriek odstúpeniu od Zmluvy tovar prevezme, považuje sa jeho odstúpenie za neúčinné a Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby, ktoré od neho prijal.

7.3 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho podľa bodu 7.1 VOP doručením písomného odstúpenia poštou na Adrese sídla alebo emailovej adrese info@hikemates.com a to prostredníctvom formulára na odstúpenie, ktorý si Kupujúci môže stiahnuť v nasledovnom odkaze.

7.4     Kupujúci je povinný tovar vrátiť poštou na Adrese sídla najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný poštou Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.5 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Kupujúci.

7.6 Pri odstúpení od Zmluvy podľa bodu 7.1 VOP, je Kupujúci povinný doručiť tovar v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim (doklad o kúpe tovaru).

7.7 Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim znáša v plnom rozsahu Kupujúci. Kupujúci zároveň znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.8 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto tovaru.

7.9 Po odstúpení Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu spolu s nákladmi na dopravu tovaru do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe za tovar. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.10 V prípade zníženia hodnoty tovaru podľa bodu 7.8 vyššie je Predávajúci oprávnený od platby podľa bodu 7.9 vyššie odpočítať sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

8. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY OBJEDNANIA HIKEMATES ČLENSTVA

8.1 Kupujúci si okrem tovaru môže prostredníctvom Webovej stránky objednať Hikemates členstvo ako službu ponúkanú Predávajúcim (ďalej len „Hikemates členstvo“). V rámci podstránky Webovej stránky sú bližšie špecifikované výhody spojené s Hikemates členstvom, podmienky poskytovania týchto výhod, výška ročných členských poplatkov spojených s Hikemates členstvom (ďalej len „Členský poplatok“) a iné dôležité informácie týkajúce sa Hikemates členstva.

8.2 Pokiaľ nebude v týchto VOP alebo na Webovej stránke uvedené inak, použijú sa tieto VOP v primeranom rozsahu aj na práva a povinnosti spojené s Hikemates členstvom.

8.3 Kupujúci berie na vedomie, že platnosť Hikemates členstva je maximálne jeden rok a to od 01.04 roka, v ktorom je členstvo objednané do 31.03 nasledujúceho roka. V prípade, že si Kupujúci objedná Hikemates členstvo po dátume 01.04, nemá nárok na proporcionálne zníženie Členských poplatkov. Pred uplynutím platnosti Hikemates členstva Predávajúci Kupujúceho kontaktuje za účelom poskytnutia možnosti predĺženia Hikemates členstva o ďalší rok. V prípade, že Kupujúci Hikemates členstvo nepredĺži, Hikemates členstvo zaniká uplynutím jeho platnosti.

8.4 Na objednanie a zriadenie Hikemates členstva a platenie Členských poplatkov sa nevzťahujú ustanovenia článkov 3, 4 a 5 VOP o objednávaní, platení a doručovaní tovaru.

8.5 Kupujúci si môže Hikemates členstvo objednať v rámci Webovej stránky a to po vyplnení všetkých údajov potrebných k zriadeniu Hikemates členstva. Kupujúci je povinný zvoliť si spôsob úhrady Členského poplatku a bezodkladne po odoslaní objednávky uhradiť Členský poplatok Predávajúcemu. Členský poplatok sa považuje za uhradený momentom pripísania platby na účet Predávajúceho. Zmluva o nadobudnutí Hikemates členstva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená dňom úhrady Členského poplatku (ďalej len „Zmluva o Hikemates členstve“).

8.6 Kupujúci výslovne súhlasí s poskytnutím Hikemates členstva ako služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku. Vzhľadom na to, že k úplnému poskytnutiu Hikemates členstva ako služby dochádza v okamihu uzatvorenia Zmluvy o Hikemates členstve, nemá Kupujúci možnosť odstúpiť od Zmluvy o Hikemates členstve a úplným poskytnutím Hikemates členstva ako služby právo na odstúpenie od Zmluvy o Hikemates členstve zaniká. Objednaním Hikemates členstva Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený a porozumel poučeniu ohľadom možnosti odstúpenia od Zmluvy o Hikemates členstve a o zániku možnosti odstúpenia od Zmluvy o Hikemates členstve.

9. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY ÚČASTI V SPOPLATNENÝCH SÚŤAŽIACH

9.1 Kupujúci sa môže prostredníctvom Webovej stránky prihlásiť na súťaže organizované Predávajúcim (ďalej len „Súťaž“). V rámci príslušnej podstránky Webovej stránky týkajúcej sa konkrétnej súťaže (ďalej len „Podstránka Súťaže“) je bližšie špecifikovaný predmet Súťaže, podmienky účasti na Súťaži, výška registračného poplatku za účasť v Súťaži (ďalej len „Registračný poplatok“), opis cien a vyhodnotenie Súťaže a iné dôležité informácie týkajúce sa Súťaže.

9.2 Pokiaľ nebude v týchto VOP alebo na Podstránke Súťaže uvedené inak, použijú sa tieto VOP v primeranom rozsahu aj na práva a povinnosti spojené so Súťažou.

9.3 Na registráciu v Súťaži, platenie registračných poplatkov a práva a povinností spojené so Súťažou sa nevzťahujú ustanovenia článkov 3, 4, 5 a 6 VOP o objednávaní, platení, doručovaní a reklamácii tovaru.

9.4 Kupujúci sa môže na Súťaž registrovať v rámci Podstránky Súťaže a to po vyplnení registračného formulára a splnení všetkých podmienok účasti na Súťaži. Kupujúci je povinný zvoliť si spôsob úhrady Registračného poplatku a bezodkladne po odoslaní objednávky uhradiť Registračný poplatok Predávajúcemu, najneskôr však do 5 dní po odoslaní objednávky, inak je Predávajúci oprávnený Kupujúceho do Súťaže nezaradiť. Registračný poplatok sa považuje za uhradený momentom pripísania platby na účet Predávajúceho. Zmluva o účasti na Súťaži medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená dňom úhrady Registračného poplatku (ďalej len „Zmluva o Súťaži“).

9.5 Kupujúci výslovne súhlasí s poskytnutím účasti na Súťaži ako službou pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku. Vzhľadom na to, že k úplnému poskytnutiu účasti na Súťaži ako služby dochádza v okamihu uzatvorenia Zmluvy o Súťaži, nemá Kupujúci možnosť odstúpiť od Zmluvy o Súťaži a úplným poskytnutím účasti na Súťaži ako služby právo na odstúpenie od Zmluvy o Súťaži zaniká. Registráciou v Súťaži Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený a porozumel poučeniu ohľadom možnosti odstúpenia od Zmluvy o Súťaži a o zániku možnosti odstúpenia od Zmluvy o Súťaži. Štatút príslušnej Súťaže môže stanoviť, že od tejto konkrétnej Súťaže je možné odstúpiť.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci pri uzavretí Zmluvy so Zákazníkom spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane OU“). Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente.

11. KONTAKTY

11.1 Telefonický kontakt a elektronický (emailový) kontakt na Predávajúceho pre účely komunikácie s Kupujúcim sú nasledovné:

Mobil: 0949620702 email: info@hikemates.com

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV MEDZI POSKYTOVATEĽOM A ZÁKAZNÍKOM

12.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa prvej vety tohto bodu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

12.2 Ak má Kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 20.06.2019.

13.2 Tieto VOP a všetky zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.3 V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.

13.4 Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nespôsobuje to neplatnosť, neúčinnosť ani nevymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

13.5 Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa pred objednaním tovaru spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s obsahom Webovej stránky a týmito VOP a že s týmito súhlasí.

13.6 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.