Sprievodca poistením na hory

0 Shares

Hovorí sa, že členstvo v turistickom klube Ti poskytuje poistenie na hory na celú sezónu. Čo ale toto poistenie zahŕňa? Kam sa môžeš vydať a akým športom sa venovať, aby bolo Tvoje poistenie platné? To sú otázky, ktoré kolujú našimi hlavami pred každým výletom.

Preto sme si spolu s poisťovňou Union pre Teba pripravili sprievodcu poistením na hory. Ak si #hikemates člen (člen turistického oddielu Hikemates alebo iného oddielu spadajúceho pod KST), práve poisťovňa Union bude Tvojím partnerom pri pokrytí nákladov, ktoré pri záchrane na horách vzniknú.

Nepodceň žiaden výlet do hôr

Náklady, ktoré môžu vzniknúť pri záchrane, môžu byť vyčíslené nemalou sumou, ktorá je voči cene poistenia na hory neporovnateľná. Preto Ti odporúčame byť svedomitým/svedomitou a nechodiť na výlety na hory bez poistenia.

Ak si členom/členkou ktoréhokoľvek oddielu KST a máš aktívne členstvo, počas celej sezóny, ktorá trvá od 01.04. do 31.03., Ti platí poistenie na hory.

Poistenie na hory samozrejme nefunguje iba na základe členstva v turistickom alebo inom športovom klube. Ak si na horách príležitostne, skvelým riešením je poistenie na daný deň, ktoré si vieš jednoducho aktivovať pomocou SMS správy. Ak pre Teba výhody členstva v klube nie sú zaujímavé a hľadáš iba poistenie, k dispozícii máš ročné poistenie na hory, ktoré Ti platí celý rok a nastavovať extra pripomienku, aby si ho nezabudol/nezabudla aktivovať pred výletom.

Čo je kryté základným povinným zdravotným poistením?

Na Slovensku máš v prípade potreby pomoci dve možnosti. Zavolať na jednotnú európsku tiesňovú linku s tel. číslom 112 alebo na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby s číslom 18 300. Obe tieto linky sú rovnocenné a pomoc príde samozrejme v oboch prípadoch.

Kto sa Ti vydá na pomoc, v tom je už rozdiel. Ak sa spojíš s operátorom tiesňovej linky Horskej služby cez 18 300, na pomoc Ti príde kompletná posádka zdravotnej záchrannej služby a horskí záchranári. Ak zavoláš na 112, na pomoc príde lekár s posádkou vrtuľníka alebo pešou posádkou.

Pokiaľ si Tvoje zranenie, poloha alebo aktuálne počasie nebudú vyžadovať technický zásah zo strany Horskej služby, na pomoc Ti priletí vrtuľník Vrtuľníkovej zdravotnej záchrannej služby s lekárom a posádkou vrtuľníka. Takýto zásah je hradený z Tvojho povinného zdravotného poistenia. Akonáhle je potrebný technický zásah Horskej služby, tvoje povinné zdravotné poistenie sa naň nevzťahuje. Takýto zásah vykonaný letecky alebo pozemne je hradený z poistenia na hory.

Vrtuľník alebo pešia záchrana

O tom, aká posádka Ti bude vyslaná na pomoc rozhoduje operátor tiesňovej linky, ktorému si poskytol informácie potrebné na začatie záchrannej akcie spolu s ostatnými členmi záchranného tímu. Na základe druhu zranenia, miesta, kde sa zranený nachádza a aktuálneho počasia rozhodnú o spôsobe záchrany a o potrebe pomoci zo strany Horskej služby.

Čo pokrýva poistenie na hory – technicky zásah Horskej služby

Pomoc horských záchranárov sa skladá ako keby z dvoch zložiek – pokiaľ ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, tú vždy pokrýva zdravotné poistenie. Druhou zložkou ich pomoci je však technický zásah.

V prípade, že je na Tvoju záchranu potrebná súčinnosť Horskej služby, ide o takzvaný „technický zásah“. Jeho charakter je rôzny v závislosti od danej situácie, no určite nebude v žiadnom prípade lacný. Jednoducho povedané je to všetko to, čo nehradí zdravotná poisťovňa:

 • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
 • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
 • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
 • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
 • a v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov.

Nezáleží na tom, či si sa riadil/a alebo neriadil/a bezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannej služby. Ak k zásahu príde, vyniknú náklady, ktoré bez poistenia musíš uhradiť z vlastných zdrojov. S poistením Ti vznikne právo na poistné plnenie alebo laicky povedané na pokrytie oprávnene vzniknutých nákladov.

Na akých túrach na Slovensku platí poistenie na hory?

Ako sú zadefinované poistné udalosti, na ktoré sa vzťahuje Tvoje poistenie? Poistenie sa vzťahuje len na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS. Samozrejme, poistenie musí byť v čase nehody aktívne a ty sa môžeš pohybovať alebo vykonávať aktivity na nasledovnom území:

 • v chodeckom teréne,
 • nad hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch,
 • po značkovaných chodníkoch,
 • nad hornou hranicou lesa aj mimo značkovaných chodníkov,
 • v horolezeckom teréne do I. stupňa obtiažnosti UIAA,
 • prevádzkovanie zimných športov mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou skialpinizmu.

Na ktoré aktivity sa poistenie na hory vzťahuje?

Ktorým aktivitám sa môžeš počas doby poistenia venovať, aby na ne vzťahovalo poistenie? Tieto aktivity nesmú byť vykonávané v rámci prípravy na súťaž alebo v rámci súťaže (profesionálnej aj amatérskej). 

 • Pešia turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách, a to aj pokiaľ sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky), alebo je na prekonanie takejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výbavy (lano, sedací úväz, karabína, skoba), 
 • horolezectvo,  
 • skalolezectvo, 
 • lezenie po ľadopádoch, 
 • skialpinizmus, freeride,  
 • cykloturistika, horská cyklistika (vrátane zjazdu na bicykli v horskom teréne), lyžiarska turistika, vodná turistika (vrátane splavovania riek), vysokohorská turistika (maximálne do obtiažnosti I a II stupnice UIAA), via ferraty, jazdecká turistika. 
Čím je ešte podmienené preplatenie nákladov za zásah? 

Pokiaľ si dodržal/a bezpečnostné opatrenia a mal/a príslušnú športovú výstroj, zodpovedajúcu vykonávanej činnosti (napr. prilba pri jazde na bicykli, lyžiach a snowboarde, prilba a plávacia vesta pri vodných športoch a pod.)  poisťovňa hradí všetky oprávnené náklady záchrannej činnosti.

Toleruje sa 1 pivo na chate?

Právo na plnenie z poistenia a teda aj na pokrytie nákladov na Tvoju záchranu nevzniká v prípade, ak tiesňová situácia (vrátanie smrti) vznikla v čase, kedy si bol/a pod vplyvom alkoholu, ak si v čase vzniku tiesňovej situácie mal/a obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu viac ako 0,24 mg/l (0,5 promile).

Pohyb mimo chodníka, porušenie sezónnej uzávery 

Ak porušíš vyhlásenú sezónnu uzáveru turistických chodníkov, prípadne sa pohybuješ mimo vyznačených turistických trás, môže byť Tvoja následná poistná udalosť z uvedeného dôvodu zamietnutá. Poistená osoba je vo všeobecnosti povinná dodržiavať pokyny a platné nariadenia, ktoré sú vydávané na zaistenie bezpečnosti osôb pri pohybe v horskej oblasti.

Postup preplatenia nákladov pri poistnej udalosti na Slovensku

Horská Záchranná Služba vždy zasiela faktúru za vykonanú záchrannú akciu priamo Tebe. Buď ju uhradíš sám a následne požiadaš o jej preplatenie, alebo faktúru rovno zašleš do poisťovne spolu s oznámením poistnej udalosti. V tom prípade poisťovňa plní priamo do HZS. 

V prípade poistnej udalosti na Slovensku je potrebné poisťovni predložiť originály nasledovných dokladov:

 • záznam o vykonaní záchrannej akcii,
 • doklad o úhrade nákladov v hotovosti, resp. faktúru za vykonanie záchrannej činnosti, a to
  vrátane rozpisu jednotlivých účtovaných úkonov záchrannej činnosti,
 • správu potvrdenú lekárom s uvedením diagnózy, ak bolo dôvodom vykonania záchrannej
  činnosti zranenie/úraz poisteného.

Poistenie na rizikové športy na Slovensku

Všetky športové aktivity vrátane rizikových a extrémnych športov kryje rozšírené poistenie v rámci krátkodobého cestovného poistenia v rizikovej skupine „ŠPORT“. Takúto poistnú zmluvu je možné uzavrieť na www.union.sk, kontaktovaním Zákazníckej linky alebo na kontaktných miestach Union poisťovne. Všetky aktivity, ktoré spadajú pod toho poistenie nájdeš tu.

Poistenie na hory v zahraničí

Pri prekročení našej hranice končí územná platnosť poistenia na hory, ktoré máš v rámci turistického klubu KST. Na zahraničné výlety spojené s rekreačnou turistikou, rekreačnými športami, lyžovaním, snowbordingom, a bežkovaním na vyznačených tratiach je vhodné individuálne cestovné poistenie v rizikovej skupine „TURISTA“, ktoré je obmedzené iba na určité menej rizikové aktivity.

Poistenie na rizikové športy v zahraničí

Ak sa chystáš v zahraničí na adrenalínový výlet s aktivitami, pri ktorých hrozí väčšie riziko, je potrebné sa poistiť na tieto aktivity zvlášť.

Všetky športové aktivity vrátane rizikových a extrémnych športov kryje rozšírené poistenie v rámci krátkodobého cestovného poistenia v rizikovej skupine „ŠPORT“. Takúto poistnú zmluvu je možné uzavrieť na www.union.sk, kontaktovaním Zákazníckej linky alebo na kontaktných miestach Union poisťovne. Tu si môžeš stanoviť aj územnú platnosť poistenia platného aj v zahraničí. Všetky aktivity, ktoré spadajú pod toho poistenie nájdeš tu.

Postup preplatenia nákladov pri poistnej udalosti v zahraničí

Postup v prípade poistnej udalosti v zahraničí je trošku rozdielny.

Pri bežných ochoreniach a zdravotných problémoch v zahraničí nie je nutné pred návštevou zahraničného lekára kontaktovať Union poisťovňu alebo jej asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic. V tomto prípade sa lekárovi preukážete poistnou zmluvou alebo poistnou kartou.

Zahraničný lekár môže faktúru za ošetrenie poslať na adresu spoločnosti Eurocross Assistance, ktorá účty uhradí v mene Union poisťovne, alebo na Tvoju adresu, pričom po predložení tejto faktúry Union poisťovňa uhradí poplatok priamo na účet lekára. Ďalej je potrebné postupovať podľa pokynov pracovníka spoločnosti Eurocross Assistance, ktorá vykoná úhradu liečebných nákladov.

Účty môžeš uhradiť aj v hotovosti, pričom po predložení lekárskej správy s uvedením diagnózy, spôsobu liečby a dátumu ošetrenia, lekárskeho predpisu, liekov a originálov dokladov o zaplatení spolu s vyplneným tlačivom „Oznámenie poistnej udalosti“ Ti ich Union poisťovňa preplatí. 

V prípade vážnejšej  poistnej udalosti, keď je nutná opakovaná návšteva u lekára, hospitalizácia alebo prevoz pacienta je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic, ktorej pracovníci sú k dispozícii 24 hodín denne a komunikujú v slovenskom alebo v českom jazyku a oznámiť:

 • číslo poistnej zmluvy,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia poisteného, ktorému sa stala poistná udalosť,
 • dátum a miesto poistnej udalosti,
 • popis ako k nej došlo a tiež meno, adresu a tel. číslo kontaktnej osoby –  lekára.

Ďalej je potrebné sa riadiť pokynmi pracovníka spoločnosti Eurocross Assistance Czech Republic, ktorá aj vykonáva úhradu nákladov.

Príprava je základom výletu so šťastným koncom

Ak sa chceš z výletov vrátiť domov bez zranení, veľmi dôležitá je svedomitá príprava a plánovanie. Preto im venuj dostatočný čas. Vyberaj si parťákov, na ktorých sa vieš poľahnúť a trasy, ktoré vzhľadom na svoje skúsenosti a kondičku zvládneš, nepreceňuj sa. Vždy si do batohu zbaľ radšej o niečo viac, ako by Ti malo cestou niečo chýbať. Blíži sa jeseň a čiapka či rukavice by mali mať miesto v tvojom batohu za každých okolností. A dúfame, že po tomto článku už viac nezabudneš a nebudeš podceňovať ani poistenie na hory :). Prajeme Ti šťastné návraty z výletov!

Každá sekunda môže zachrániť život

Byť pripravený aj na krízové situácie je nesmierne dôležité. Alebo až v núdzi spoznáš priateľa. Nauč sa preto dôsledne, ako postupovať v situácii ohrozujúcej zdravie vďaka skvelým radám a postupom od Janka Kořínka, lekára Vrtuľnikovej záchrannej zdravotnej služby z nášho článku!

https://www.hikemates.com/blog/uraz-na-horach-ako-postupovat/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.